e-Learning

ODZ Cieszyn

STUDIA PODYPLOMOWE

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

Katedra Inżynierii Produkcji


   Technika    |   Informatyka    |   Bezpieczeństwo   |   Inżynieria Produkcji    

Aktualności
Technika z wychowaniem komunikacyjnym
Informatyka i technologie informacyjne
Edukacja dla bezpieczeństwa
Szkoła syst. informatycznych, zarz. i inż. produkcji
Regulamin studiów podyplomowych na ATH
Zasady wystawiania faktur za studia podyplomowe

Numer konta:
Studia Podyplomowe:
21 12404142 11110010 54573476

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Moduły tematyczne:

 • Technologie informacyjne w edukacji dla bezpieczeństwa

 • Podstawy bezpieczeństwa państwa

 • Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych

 • Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego

 • Zadania administracji terytorialnej w dziedzinie bezpieczeństwa państwa

 • Ochrona przed skutkami zagrożeń

 • Prawo UE w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego

 • Zarządzanie kryzysowe

 • Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa

 • Metodyka edukacji dla bezpieczeństwa

 • Podstawy prawne bezpieczeństwa w szkole

 • Obrona cywilna

 • Zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji w sieci

 • Edukacja zdrowotna

 • Pierwsza pomoc i ratownictwo medyczne

 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy

 • Praktyki metodyczne

 • Warsztaty dyplomowe

Program studiów podyplomowych

Efekty kształcenia

Wysokość opłaty semestralnej: 1 200 zł

Czesne należy wpłacać na konto:

Akademia Techniczno-Humanistyczna

ul. Willowa 2

43-309 Bielsko-Biała

Nowy numer konta: 21 12404142 11110010 54573476

Tytułem: Podyplomowe Edukacja + imię nazwisko semestr

 

Miejsce zajęć:

Zajęcia odbywają się w Siedzibie Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Cieszynie przy ul. Świeżego 8 oraz w pomieszczeniach Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej przy ul. Willowej 2. Część zajęć wykładowych realizowana jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: https://e-uczelnia.ath.bielsko.pl/. Studia trwają 3 semestry (350 godz.). Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.


Dane kontaktowe (rekrutacja):

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Cieszynie

ul. Świeżego 8, 43-400 Cieszyn

tel. (033) 85 82 602 (od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 16:00)

strona: www.odz.edu.pl   |   e-mail: info@odz.edu.pl

oraz

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Katedra Inżynierii Produkcji

ul. Willowa 2, 43-300 Bielsko-Biała (budynek A, pokój A12)

strona: http://www.kip.ath.bielsko.pl/podyplomowe/  | 

Kierownik studiów: prof. dr hab. inż. Józef Matuszek

Sekretarz studiów: dr inż. Sławomir Kukla

 


Informacje dla słuchaczy II edycji studiów:

...